De Blauwe Kanarie (deel 4)

Afdrukken
Publicatiedatum Geschreven door H. Jansen

Laatst kreeg ik van iemand een aantal oude "Onze Vogels" van voor 1966, de man wist dat ik daarnaar op zoek ben. En in een van de vergeelde exemplaren uit 1954 kwam ik een leuk artikel tegen. In april en mei 1954 schreef dhr. P. Wanders over de Blauwe kanarie. Ik vond het wel leuk om het voor u uit te werken en ruim vijftig jaar terug in de tijd te gaan. De tekst is onveranderd weergegeven.

Bij alle volgende paringen moet worden vooropgesteld dat de genoemde mannen homozygoot, dus zuiver verervend zijn voor de pigmentkleuren.

a. Staalblauw X citroengroen (dus het echte groen) een bewijs, dat ook deze vogel de dubbele blauwfactor bezit. Deze paring zal voor het verlangde doel voorop gesteld moeten worden, daar hierbij de gunstigste voorwaarden aanwezig zijn. Beide paargenoten bezitten zowel de dubbele blauwfactor als de volkleurfactor O., waardoor niets de ontwikkeling van een diepzwarte blauwe kleur in de weg staat. De uit deze paring ontstane jongen (zonen en dochters) zullen of citroengroen of staalblauw zijn en allen zullen zuiver verervend zijn voor hun pigment kleuren. Het maakt bij deze paring geen verschil of man dan wel de pop van beide ouders de blauwe of de groene kleur bezitten.

b. Staalblauw X citroenbruin. Deze combinatie kan eveneens goede gevolgen hebben. Het zwakke punt is echter n.m.m. de gebezigde bruine ouder vogel die van de pigmentkleuren alleen het bruine pigment aan de kiemcel afgeeft, terwijl dit juist de kleur is die we willen vermijden. Het verlangde zwarte pigment wordt dus slechts eenzijdig van het blauwe ouder dier ingefokt. Vooral bij deze kruising dient er op gelet te worden, dat de bruine partner een zo kort mogelijk gevederte bezit. Wordt een blauwe man X bruine pop gebruikt, dan zullen de zonen en dochters alleen groen of blauw worden. Wordt een bruine man X blauwe pop gebruikt, dan zullen de zonen allen groen of blauw worden (bruinverervend), de dochters zullen echter bruin of zilverbruin worden, blauwe of groene poppen treden bij de paring dus niet op.

c. Staalblauw x citroenagaat. Bij deze kruising komt de z.g. opbleekfactor (o.a.) met de gebezigde agaatvogel in het spel. Weliswaar is deze factor recessief (terug blijvend) en wordt dus onderdrukt door O. (Oxydefactor de blauwe vogel), evenwel dient er m.i. wel degelijk rekening mede gehouden te worden, dat een ongunstige beïnvloeding van het zwarte pigment mogelijk is. Indien men dus de keuze heeft tussen a, b, en c dan verkieze men a., teneinde alle risico te ontlopen. Wordt een blauwe man X agaatpop gekruist, dan zullen alle jongen groen of blauw worden, waarvan de mannen ook agaat verervend zullen zijn. Indien echter een agaatman X blauwe pop wordt gepaard, dan zullen de mannelijke jongen blauw of groen zijn(agaatverervend) , terwijl de popjes in de agaatkleur zullen verschijnen dus zowel in de zilver- als in de goudagaat variëteit.

d. Staalblauw X citroen Isabel. Ook hier, bij isabellen, de voor blauw ongewenste opbleekfactor, terwijl hierbij ook nog de zwarte kleurstof afwezig is. Volledigheidshalve willen we echter deze combinatie niet weglaten. Voor het gestelde doel, het fokken van mooi diep zwart/blauwe vogels zou ik deze kruising echter slechts dan adviseren, als alle vorengenoemde combinaties niet verkrijgbaar zijn.

De uitkomsten bij gebrek van een blauwe man zullen zijn: alle jongen blauw of groen, de mannelijke jongen groen, bruin, agaat en isabel verervend zijn, terwijl bovendien al deze kleuren door de blauwe mannen zowel in de zilver- als in de goudtinten vererfd worden. Als resultaat der verscheidenheid inderdaad een mooie combinatie, echter is mijn mening, dat juist dit soort kruisingen de mooie zuivere kleurslagen geen goed doen. Kleurkweek zal er het best mee gediend zijn om als speciaal kweek beoefend te worden, die wil zeggen, men diene er naar te streven niet om een zo groot mogelijke verscheidenheid van kleurslagen te kweken, doch zich op enigen soorten te specialiseren en deze doelbewust in hun soort zo mooi mogelijk voort te kweken.

Wordt bij deze laatste kruising een Isabel man X blauwe pop gebruikt dan kunnen we als uitkomsten verwachten groene en blauwe mannen met dezelfde verervings- eigenschappen als bij de hiervoor genoemde omgekeerde kruising en isabelpopjes zowel in de zilver- als in de goudvariëteit. Zoals bekend vereven de popjes slechts die pigmentkleuren die ze zelf laten zien.

De hier behandelde combinaties leiden dus alle naar het verlangde doel n.l. een kortbevederde , diep blauw/zwarte kanarie. De leiblauwe variëteit, die de blauwfactor slechts enkelvoudig voert, kan men langs vele wegen bereiken. Deze blauwsoort beschouwen wij echter meer als een aanloop variëteit naar de staalblauwe kanarie. Deze leiblauwe vogel zou n.m.m. niet als afzonderlijk ras gehandhaafd moeten worden, temeer waar vaak de overgang naar zilveragaat slechts miniem en moeilijk te onderscheiden is. Als er dan ook sprake van is om voortaan slechts én blauwe soort te handhaven, dan zal dit n.m.m. niet de leiblauwe, doch de staalblauwe soort moeten zijn. Ook voor de tentoonstellingen zou het beter zijn om slechts de staalblauwe vogel als blauwe kanarie te exposeren. De leiblauwe ware als fokvogel te gebruiken om door paring met groen overgoten vogels te komen tot de staalblauwe en voorts eventueel voor de kweek van de andere zilvertinten.

Dat ook de staalblauwe kanarie zelfs in zijn beste vorm, ons maar matig bevredigt, wordt veroorzaakt door het feit, dat de kanarie nu eenmaal uit zijn eigen erfelijk bezit geen beter blauw kan brengen. Bezien we bijv. de kleur van een blauwe parkiet, dan zullen we gaarne de blauwe kleur der beste blauwe kanarie hier tegen willen ruilen. Helaas heeft de kanarie in zijn eigen bevedering deze mogelijkheden echter niet. Een andere mogelijkheid, die zeker de aandacht verdient is echter de vraag of we het factorencomplex onzer kanarie niet kunnen vermeerderen met het zo begeerde echte blauw.

We weten dat progressieve mutaties, d.w.z. plotselinge toename van het erfmateriaal ( het ontstaan van nieuwe erffactoren of de mogelijkheid daartoe), nooit is bewezen of waargenomen. Voor het verkrijgen van acht blauwe kanaries behoeven we daarop dus niet te gaan wachten. We weten echter ook dat de mogelijkheid bestaat tot vermeerdering van het factorenbezit der kanarie door soortkruisingen. Het beste voorbeeld van een geslaagde soortkruising is wel de kruising kanarie X kapuzensijs , waardoor het factorenbezit der kanarie wordt uitgebreid met enige nieuwe factoren, die niet tot het oorspronkelijke bezit de kanarie behoren en waaraan we het huidige roodbezit in deze vogels te danken hebben. Welnu, wat met de rode kleur kon, moet ook met het blauw mogelijk zijn.

Voor enige jaren terug schreef de bekende Engelse kanarie-expert dhr. A. K. Gill reeds over dit onderwerp in "Cage Birds" en noemde als meest geschikte vogel hiertoe de indigovink.

(Wordt vervolgd)


Henk Jansen

Keurmeester N.B.v.V. - OMJ /COM

 

Edelzanger Facebook Edelzanger YouTube

04-26-19. Vogelvereniging De Edelzanger. Best online poker sites - .